Městské opevnění Vodňany [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Městské opevnění Vodňany
Městské opevnění Vodňany

Ve městě se dochoval hradební systém včetně zbytků bašt, hradeb, příkopů, zdí a parkánů, kolem původního města, založeného za vlády Přemysla Otakara II. Opevnění datované kolem roku 1400 má dva až tři okruhy hradeb a hranolové bašty. Brány zanikly.

Historický vývoj: Založení městečka na místě starší vsi se předpokládá v době vlády Přemysla Otakara II. Jeho význam spočíval v poloze na jednom z ramen Zlaté stezky, vedoucím z Bavor přes Prachatice dále do českého vnitrozemí. Rozsáhlá privilegia obdržely Vodňany od Jana Lucemburského, mezi královská města byly přijaty kolem roku 1400. Tento akt i neklidná doba vlády Václava IV. byly zřejmě důvodem pro náhradu původního (snad palisádového) opevnění kamennými hradbami. Ty na většině téměř kruhového obvodu města sestávaly ze tří prstenců hradeb, na severovýchodě, nejlépe chráněném vodními toky, ze dvou. Do města se vcházelo třemi branami (Bavorská na západě, Budějovická na východě, Písecká na severu), doplněných později čtvrtou (Nová na jihu). Brány existovaly ještě roku 1837, zanikly v průběhu dalších desetiletí. Město bylo obehnáno z větší části trojnásobným věncem hradebních zdí, z nichž dvě bližší vnitřní, uzavírají parkán, obě vnější příkop. Příkop býval v průměru 12 m široký, do kterého se vstupovalo z hlavní, asi 5 m vysoké hradební zdi a 11 čtvercových bašt.

Popis: Ve Vodňanech se dochoval cenný hradební systém kolem původního historického města, včetně zbytků bašt, hradeb, příkopů, zdí a parkánů. Hradební systém se dochoval na většině obvodu města, zejména na západní a jižní straně i s několika hranolovými baštami.
Památková ochrana se vztahuje na hlavní hradbu, parkánovou hradbu, vnější obezdívku příkopu a na parkán a příkop v celém rozsahu. Dále se památková ochrana vztahuje na bašty v parkánu a na hradební věže. Dochovalý hradební systém je zaznačen v katastrální mapě a je rozdělen do sedmi úseků (I.-VII). Město bylo obehnáno z větší části trojnásobným věncem hradebních zdí, z nichž dvě bližší vnitřní, uzavírají parkán, obě vnější příkop. Příkop býval v průměru 12 m široký, do kterého se vstupovalo z hlavní, asi 5 m vysoké hradební zdi a 11 čtvercových bašt.

Popis památkové hodnoty: Ve Vodňanech se dochoval cenný hradební systém kolem původního města, včetně zbytků bašt, hradeb, příkopů, zdí a parkánů. Vodňanské hradby, vzácně dochované v rozsáhlých úsecích při celém obvodu města a zřetelně vepsané do půdorysu jeho historického jádra, patří nesporně k památkám nadmístního významu. Hradební systém je nedílnou součástí historické podstaty MPZ. Ve Vodňanech se dochoval trojnásobný věnec hradebních zdí, z nichž dvě bližší vnitřní - hlavní a parkánová hradba, uzavírají parkán, obě vnější - parkánová hradba a vnější obezdívka příkopu, příko. Dochovaly se v systému i bašty v parkánu a hradební věže při hlavní hradbě. Soubor dochovaných fragmentů městské středověké fortifikace odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/ 1987 Sb. o státní památkové péči.[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 15, 25.01.2022 v 17:17 hodin