Pro registrované

Přírodní památka Choryňská stráž

Přírodní památku tvoří jižní a jihovýchodní stráň Choryňské stráže s extenzivním sadem, květnatými loukami a drobnými porosty dřevin včetně dubového lesa. Rozkládá se v okrese Vsetín v katastrálním území Choryně na parcelách číslo 651, 202-3, 210-212, 213 (část), 215-217, 218 (část), 220 a 227, dle PK se jedná o parcely číslo (186/2), (190), (191/1-3), (192), (195), (197 až 202), (203/1-2) a (205/1). Celková výměra přírodní památky činí 8,3471 ha, ochranné pásmo 0,7102 ha.

Vyhlášení: Nařízení č. 7/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. února 1999 o vyhlášení přírodní památky "Choryňská stráž" v k. ú. Choryně a jejího ochranného pásma. Důvod vyhlášení: ochrana luk s teplomilnými prvky fauny a flory s výskytem zvláště chráněných druhů, zejména orchideje vstavače kukačky, dále zárazy rusé a modřence chocholatého, krutihlava obecného a otakárka fenyklového, ochrana ukázky přirozené sukcese původního dubového lesa s jeho typickou faunou a florou.

Botanika: Výskyt teplomilných druhů rostlin, včetně dvou zástupců čeledi vstavačovitých, vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. signifera) a vstavače kukačky (Orchis morio). Z dalších druhů zde roste záraza alsaská, smldník jelení (Peucedanum cervaria), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), modřenec chocholatý (Muscari comosum) aj. Docházi zde k přirozenému zmlazování dubu.

Zoologie: Početné různé druhy hmyzu, z motýlů se hojně vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon) aj. Z ptáků se vyskytuje např. krutihlav obecný.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní rezervaci a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí. Území je ohroženo sukcesí, větší část je kosená, menší leží ladem.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 13:15 hodin