Pro registrované

Přírodní památka Bražiska

PP Bražiska (19.1.2003)
PP Bražiska (19.1.2003)
Základní údaje: Přírodní památka Bražiska se nachází na levém údolním svahu Vsetínské Bečvy na severovýchodním okraji Hostýnských vrchů, sz. od obce Jarcová, asi 1,5 km jihozápadně od Valašského Meziříčí. Katastrální území Jarcová, okres Vsetín. Celková rozloha 5 ha.

Motiv ochrany: Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a typickou karpatskou květenou v bylinném patře.

Geologie, půdní poměry: V ochranném pásmu přírodní památky se nacházejí skalní výchozy křivských vrstev v délce asi 400 m (od soutoku s Křivským potokem k jihu), které náleží ke zlínskému souvrství račanské jednotky magurského flyše. Jsou dobře patrné v řečišti Bečvy a při levém břehu. Jednotlivé pískovcové lavice se vyznačují vyšší odolností vůči zvětrávání a přítomností organodetritického materiálu (úlomky řas litothamnií, skořápky velkých foraminifer, jehlice hub, atd.), dosahují mocnosti většinou do 1 m. Jedná se o typické sedimenty turbiditních proudů, které v řece vytvářejí drobné peřeje.

Botanika: Bylinné paro je tvořeno typickou karpatskou květenou, vyskytují se zde např. ladoňka karpatská (Scilla kladnii), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj vlčí (Aconitum vulparia), jaterník podléška (Hepatica nobilis) na svém nejvýchodnějším nalezišti v České republice (zároveň jediná lokalita v okrese Vsetín), kopytník evropský (Asarum europeaum),prvosenka jarní (Primula veris), prvosenka jarní (Primula elatior), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) aj.

Zoologie: Zoologický průzkum dosud nebyl prováděn, z ptáků zde hnízdí např. strakapoud malý (Dendrocopos minor), v křovité stráni nad Bražisky vzácná pěnice vlašská (Sylvia nisoria) SO a ťuhýk obecný (Lanius collurio) O. V řece Bečvě se vyskytuje asi 10 druhů ryb, nejbohatší druhové zastoupení je v místech s peřejemi a skalními prahy, kde je možné pozorovat např. parmu obecnou, ouklejku pruhovanou, jelce tlouště, hrouzka obecného, pstruha obecného a duhového, mřenku mramorovou a ostroretku stěhovavou.

Lesnictví: Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin, zastoupeny jsou lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphylla), dub zimní (Quercus petraea), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr, ojediněle buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Území je ohroženo především nevhodným lesním hospodařením, sesuvy půdy a pracemi při opravě regulace řeky Bečvy po ničivých povodních v roce 1997. Na okraji přírodní památky na levém břehu Bečvy je umístěna informační tabule nově zřízené naučné stezky T. G. Masaryka se základními informacemi o tomto zvláště chráněném území (zastávka č. 11).
Výchozy křivských vrstev vytvářejí v řečišti Bečvy příčné prahy (19.1.2003)
Výchozy křivských vrstev vytvářejí v řečišti Bečvy příčné prahy (19.1.2003)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 10:03 hodin